WAT IS DE WBSO?

Kort gezegd: de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een regeling waarmee de overheid ondernemers stimuleert om te innoveren. De regeling bestaat al sinds 1994 en jaarlijks maken ongeveer 22.000 ondernemers er gebruik van. Alle Nederlandse ondernemingen die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren, mogen WBSO aanvragen. Grote kans dat uw bedrijf daartussen zit! Start-ups, zzp’ers, mkb’s en multinationals komen in aanmerking. De WBSO is bestemd voor bedrijven uit elke sector en van iedere omvang, maar is vooral bij het mkb populair: ruim 97% van de aanvragers is mkb.

“Wat de WBSO ons gebracht heeft, is dat we überhaupt hebben kunnen ontwikkelen.”

WAT PRESIS HEEFT GEHAD AAN DE WBSO

WBSO UITGELEGD

Hoewel veel mensen de WBSO een subsidie noemen, is het officieel een ‘fiscale stimuleringsmaatregel’: een regeling waardoor u als ondernemer minder belasting betaalt over uw ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten (R&D). U krijgt dus niet ‘gewoon’ geld zoals bij subsidies, maar een korting op de te betalen belasting. Dat werkt zo: als u een aanvraag doet, krijgt u een zogenaamde S&O-verklaring van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, de overheidsdienst die uw WBSO-aanvraag beoordeelt). S&O staat voor Speur- & Ontwikkelingswerk, een afgeleide van de Engelse term R&D - Research & Development. Waar we in dit magazine spreken over S&O, gaat het dus om R&D.


Op de S&O-verklaring staat een bedrag dat RVO heeft bepaald op basis van uw WBSO-aanvraag: de loonsom én de kosten en uitgaven. Op basis van deze S&O-loonsom is het uiteindelijke bedrag aan afdrachtvermindering bepaald dat u mag aftrekken van de loonbelasting en premie volksverzekeringen die u moet betalen. Als u zelfstandige bent, mag u een vast bedrag aftrekken van uw inkomstenbelasting, de zogenaamde zelfstandigenaftrek.

S&O-VERKLARING

De S&O-verklaring bestaat uit:


1. De loonsom

Het aantal uren dat uw medewerkers naar verwachting in het project gaan besteden vermenigvuldigd met het vastgestelde S&O-uurloon


2. Kosten en uitgaven berekend op basis van een van de volgende mogelijkheden:

  • het forfait, een vaste vergoeding voor S&O-kosten en -uitgaven: als u in de aanvraag heeft aangegeven dat u gebruik wilt maken van het forfait, wordt de loonsom opgehoogd met het forfaitaire bedrag*
  • de werkelijke kosten en uitgaven: als u heeft gekozen voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’ (dus geen vaste vergoeding) wordt de loonsom opgehoogd met de te verwachten S&O-kosten en -uitgaven die u heeft opgegeven in uw aanvraag*


3. Toegezegde afdrachtvermindering: het uiteindelijke bedrag dat in mindering gebracht mag worden in de aangifte

* U kunt kiezen voor ofwel het forfait ofwel de werkelijke kosten en uitgaven. Deze keuze maakt u bij de eerste aanvraag van het kalenderjaar en die keuze geldt dan ook voor het hele kalenderjaar. Het is dus belangrijk om van tevoren een bewuste afweging te maken! NB: Als zelfstandige heeft u geen recht op het forfait of het opvoeren van kosten en uitgaven.

VOOR WAT VOOR INNOVATIES MAG U WBSO AANVRAGEN?

U mag niet voor alle nieuwe ontwikkelingen WBSO aanvragen. RVO stelt de volgende eisen aan de ontwikkelingsactiviteiten:

  • Ze moeten technisch nieuw zijn.
  • Ze moeten een projectmatige aanpak hebben (‘systematisch georganiseerd’).
  • Ze moeten binnen de lidstaten van de Europese Unie plaatsvinden.

Voldoen uw nieuwe ontwikkelingen daaraan, dan geldt er nog een regel: u mag WBSO aanvragen voor twee categorieën S&O-projecten:

  1. activiteiten die direct en uitsluitend zijn gericht op technisch-wetenschappelijk onderzoek
  2. activiteiten die zijn gericht op de ontwikkeling van:
  • (onderdelen van) fysieke producten
  • (onderdelen van) productieprocessen
  • technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur

“Wat we geleerd hebben, is dat je groot moet denken, dus dat je niet een marginale verbetering moet nastreven.”

WAT SUNPROJECTS HEEFT GELEERD VAN DE WBSO

“WBSO stimuleert je om na te denken over welke innovaties je eigenlijk aan het doen bent.”

WAT DE WBSO BETEKENT VOOR KONINKLIJKE GLASFABRIEK LEERDAM